{% extends 'base.html'%} {% block body.attr %} onload="Captcha();" {% endblock %} {% block content %}

ОЛСОН, ГЭЭСЭН

Нисэх буудал болон агаарын хөлгөөс олсон, гээсэн эд зүйлс, эзэнгүй тээшийн бүртгэл.
/Цагдаагийн хэлтэс/

ЭЗЭНГҮЙ ТЭЭШ

{% for olgs in olsongeesen %} {{olgs.medeelel}}
Утас - {{olgs.utas}}
{% endfor %}
{% csrf_token %}
{% for field in form %}
{{field}} {% if field.help_text %}

{{field.help_text|safe}}

{% endif %} {% if field.errors %} {{field.errors.0}} {% endif %}
{% endfor %}
Баталгаажилтын код

{% endblock %}