ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ МЭНД

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ

1 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ
2 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ,ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/2015.05.14/
3 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/2016.02.05/
4 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
5 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГЫГ СУДЛАН БҮРТГЭХ ДҮРЭМ
6 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, АШИГЛАХ, УСТГАХ ЖУРАМ
7 ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАРТ МӨРДӨХ ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ
8 ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ЗӨВШЛИЙН ГУРВАН ТАЛТ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДҮРЭМ
9 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ОРОН ТООНЫ АЖИЛТАН АЖИЛЛУУЛАХ НОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ
10 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
11 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ БОЛОН ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ
12 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
13 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ҮНДЭСНИЙ ТАВ ДАХЬ ХӨТӨЛБӨР
14 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
15 ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТЫН ЖАГСААЛТ
16 ХҮНСНИЙ ХУДАЛДААНЫ ГАЗАРТ МӨРДӨХ ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ
17 ЦАХИЛГААН БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЕД МӨРДӨХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ
18 ЦАХИЛГААНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ГРУППЫН АНГИЛАЛ
19 ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
20 ЭМС 340 ДҮГЭЭР ТУШААЛ
21 ЭРҮҮЛ АХУЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНЫГ АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ
22 ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
23 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
24 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
25 ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТ ОЛГОХ ЗААВАР
26 ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТЫН ОЛГОВОР ТООЦОХ ЖУРАМ
27 ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
28 ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
29 ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
30 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
31 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
32 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
33 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР КОВИД19ЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТЭМЦЭХ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

ГАРЫН АВЛАГА

1 АЖЛЫН БАЙРНЫ ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ /
2 ГАЛЫН ХИЧЭЭЛ
3 АЖЛЫН ТУСГАЙ ХУВЦАС ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ
4 ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДОР БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ ХАЛУУН ХҮНД НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ
5 НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ ХҮНИЙГ АЖИЛЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЖАГСААЛТ
6 ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР АЛДАЛТЫН ХУВЬ,ХУГАЦАА ТОГТООХ ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
7 ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД ЮУ ХИЙХ ВЭ?
8 БАРИЛГА,БАЙГУУЛАМЖИЙН НУРАНГИД ЯВУУЛАХ ЭРЭН ХАЙХ,АВРАХ АЖИЛ
9 ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДОР БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ,ХАЛУУН,ХҮНД НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ,МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТ
10 ТЭТГЭВРИЙГ ХӨНГӨЛТТЭЙ ТОГТООХ ГАЗРЫН ДОР БОЛОН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХОРТОЙ,ХАЛУУН,ХҮНД НӨХЦӨЛД ХАМААРАХ АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
11 ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДСЭН ДҮРЭМ
12 МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЛАЛ БА ТОДОРХОЙЛОЛТ ҮАМАТ-08
13 ГАЛЫН ХОР ХЭРХЭН ШАЛГАХ /бичлэг үзэх/
14 ХИЙН ТҮЛШНИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА /бичлэг үзэх/
15 4969-2000 СТАНДАРТ
16 АЖЛЫН БАЙРНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ
17 АРХИВЫН БАЙГУУЛЛАГАД ДАГАЖ МӨРДӨХ ГАЛЫН АЮУЛГҮЙН ДҮРЭМ
18 АХУЙН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨХ ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ
19 БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛААС ДОТООД ОРЧНЫ АГААРТ ЯЛГАРАХ ДЭГДЭМХИЙ ОРГАНИК НЭГДЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
20 ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДСЭН ДҮРЭМ
21 ДУНДАЖ ЦАЛИН ХӨЛС ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ
22 ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТӨРИЙН БОЛОН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ АЖЛЫН ТУСГАЙ ГОРИМД ШИЛЖҮҮЛЭХ, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
23 ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ-ДЭЭД-ХЭМЖЭЭ
24 МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН ДҮРЭМ
25 НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ ХҮНИЙГ АЖИЛЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЖАГСААЛТ
26 СТАНДАРТ ГАЛЫН ХОР MNS 5566
27 ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ ТОГТООХОД ШААРДАГДАХ БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ХЯНАХ ЖУРАМ

ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ,ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ИНЖЕНЕР Б.ЭНХЖАРГАЛ УТАС:+976-11-283017

ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.