ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ
1 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ
1 "БУЯНТ-УХАА" ОУНБ-ЫН 2020 ОНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
1 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ
2 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ
3 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
4 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЕЛЭЛТ
5 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
6 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ
7 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
8 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017
9 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
10 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ТОГТООЛ, ТУШААЛ
11 "ТӨРӨӨС ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ 2020 ОН ХҮРТЭЛ БАРИМТЛАХ БОДЛОГО"-ЫГ БАРИМТ БИЧИГ/МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2013 ОНЫ 18 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ /
12 "ТӨРӨӨС ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ 2020 ОН ХҮРТЭЛ БАРИМТЛАХ БОДЛОГО-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ"
13 "ТӨРӨӨС ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРТ 2020 ОН ХҮРТЭЛ БАРИМТЛАХ БОДЛОГО-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ" 2014 ОН
14 СТАСТИСТИКИЙН ЭМХТГЭЛ 2006-2014 ОН
15 БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРДЛААР БОЛОВСОН ХҮЧИН БЭЛТГЭХ ТУХАЙ
16 ДОТООД АУДИТЫН ҮНЭЛГЭЭ
ТАЙЛАН, МЭДЭЭ
17 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2018
18 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2017
19 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2016
20 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2015
21 "ЧИНГИС ХААН" ОУНБ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2014
ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД -1: ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ШИНГЭН ЗҮЙЛС АВЧ ЯВАХЫГ ХЯЗГААРЛАЖ БАЙГАА УЧРААС ЗОРЧИГЧ ТА ГАР ТЭЭШИНДЭЭ ТУС БҮРИЙН САВЛАГАА НЬ 100 МИЛЛИТРЭЭС ИХГҮЙГЭЭР САВЛАСАН НИЙТ 1 ЛИТР ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ АВЧ ЯВЖ БОЛОХ БӨГӨӨД ИЛҮҮ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ТЭЭШИНДЭЭ ӨГЧ ТЭЭВЭРЛҮҮЛЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.