ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2021/09/25
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2021/09/25
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   TK-236   ИСТАНБУЛ  22:10  20:50   Ирж байна