ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2020/05/29
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2020/05/29
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР