ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2020/04/05
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2020/04/05
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР