ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2020/08/13
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2020/08/13
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР