ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2018/10/20
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   2G-910   ЭРХҮҮ  16:40    
   KE-868   СӨҮЛ  23:15    
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2018/10/20
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   2G-909   ЭРХҮҮ  15:40    
   OM-302   СӨҮЛ  17:00    
   KE-867   СӨҮЛ  21:45