ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2021/07/26
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2021/07/26
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР