ЯВАХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/04/23
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
  ИРЭХ НИСЛЭГ Огноо:  2019/04/23
  НИСЛЭГ ЧИГЛЭЛ ХУВААРЬТ ТООЦООТ ТАЙЛБАР
   OM-224   БЭЭЖИН  23:40  23:20   Ирж байна